Bước tiến mới trong việc chuyển đổi kỹ thuật vẽ sơ đồ phương thức bay