CAAS, Thales khởi động nghiên cứu kiến trúc cho hệ thống ATM mở