Các quy định về hàng không vũ trụ cần phải được đồng bộ