Cài đặt thành công máy chủ trung tâm của các hệ thống quan trắc thời tiết tự động (AWOS) tại Công ty Quản lý bay miền Trung