Cán bộ, nhân viên Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài trực chốt đón Tết cổ truyền 2021