CANSO ban hành Tài liệu “Thực trạng toàn cầu về Quản lý Hiệu suất con người trong các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”