CANSO công bố danh sách ngắn cho Giải thưởng Chất lượng vượt trội trong lĩnh vực ATM 2019