Chủ tịch Hội đồng của ICAO: “Một kỷ nguyên mới đang mở ra đối với Quản lý không lưu toàn cầu”