Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hoàng Minh làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay