Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM tiếp xã giao Tập đoàn Thales