Chủ tịch VATM tiếp xã giao đại diện Tập đoàn MITRE