Công bố và trao Quyết định Phó Trưởng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không