Công tác bảo đảm chất lượng thiết kế phương thức bay tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam