Công tác cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ tại Công ty Quản lý bay miền Trung