Công tác cung cấp dịch vụ khí tượng cho hoạt động bay trong bão Damrey tại Công ty Quản lý bay miền Nam