Công tác khí tượng bảo đảm cho hoạt động bay đặc biệt phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Công ty Quản lý bay miền Trung