Công tác khí tượng trong giai đoạn kích hoạt cấp độ 3 ứng phó dịch Covid-19