Công ty QLB miền Bắc phát động chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn” 2013