Công ty QLB miền Nam: Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2016