Công ty QLBMB: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Không lưu