Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018