Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021