Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022