Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2013