Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức lớp học huấn luyện nghiệp vụ công tác Đoàn thể