Công ty Quản lý bay miền Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020