Công ty Quản lý bay miền Nam huấn luyện tốt lực lượng dân quân tự vệ