Công ty Quản lý bay miền Nam quyết tâm ứng phó đại dịch Covid-19 thành công