Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo huấn luyện