Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Diễn tập an toàn thông tin năm 2022