Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II