Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012