Công ty Quản lý bay miền Nam vinh danh các cá nhân hoàn thành xuất sắc trực chốt tại đơn vị