Công ty Quản lý bay miền Trung: Công bố Quyết định bổ nhiệm Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai