Công ty Quản lý bay miền Trung: Hội nghị trao đổi công tác kỹ thuật