Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hội nghị Thông báo, quán triệt Quy chế trả lương, trả thưởng mới