Công ty Quản lý bay miền Trung triển khai các phương án ứng phó Đại dịch Covid-19 lần 2