Công ty Quản lý bay miền Trung triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5 (Matmo)