Công ty TNHH Kỹ thuật QLB: Tôn vinh danh hiệu "Người lao động của năm”