Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) tham gia Hội chợ công nghệ và thiết bị lớn nhất Việt Nam