Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay: Bầu chọn danh hiệu “Người lao động của năm” năm 2014