Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay thực hiện chuyển đổi thành công hệ thống Quản lý chất lượng phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015