Đại hội ATM thế giới lần thứ bảy và Hội nghị Thượng đỉnh chiến lược của CANSO 2019