Đại hội thường niên lần thứ 20 của CANSO: Kết quả bầu Ban Chấp hành mới