Đài Kiểm soát Không lưu Thọ Xuân tổ chức Hội nghị công tác phối hợp, hiệp đồng bảo đảm an toàn năm 2022