Điểm qua một số đài kiểm soát không lưu đặc biệt trên thế giới: Cao nhất, lâu đời nhất, kiểm soát từ xa đầu tiên...