Đội thông tin thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung phổ biến, quán triệt quy định quản lý kỹ thuật mới