Eurocontrol lựa chọn Thales để tăng cường an ninh mạng và số hóa dịch vụ kiểm soát không lưu