Frequentis được lựa chọn để cung cấp Hệ thống VCS qui mô hàng đầu thế giới tại Canada