Học tập, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu tại sân bay Cát Bi